نام

تاریخ تولد
توجه: افراد زیر 18 سال مجاز به شرکت در مسابقات نیستند. شرکت کنندگان 18 و 19 ساله که در هر بخش شرکت می کنند باید مدرک سن را نشان دهند.
اطلاعات تماس

NPC شماره عضو

کلاس ها
 رقابت طبیعی
این یک رقابت طبیعی است. همه ورزشکاران ملزم به امضای معافیت از آزمایش دارو در بررسی حضور در محل خواهند بود. به ورزشکاران توصیه می شود که استفاده از هر گونه مواد تقویت کننده عملکرد ممنوع است.

© 2024 Muscleware Inc