Tên

Ngày Sinh
Lưu ý: thí sinh dưới 18 tuổi không được phép thi đấu. Các vận động viên ở độ tuổi 18 và 19 tham gia vào bất kỳ hạng mục nào phải xuất trình bằng chứng về tuổi tác như: căn cước, chứng minh nhân dân.
Chi Tiết Liên Hệ

NPC Số Tài Khoản Thành Viên

Các Hạng Mục
 Cuộc Thi Tự Nhiên
Đây là một sự kiện tự nhiên. Tất cả các vận động viên sẽ phải ký vào giấy miễn kiểm tra ma túy khi làm thủ tục tại chỗ. Các vận động viên được khuyên rằng việc sử dụng bất kỳ chất tăng cường thành tích nào đều bị cấm.

© 2024 Muscleware Inc