نام

تاریخ تولد
توجه: افراد زیر 18 سال مجاز به شرکت در مسابقات نیستند. شرکت کنندگان 18 و 19 ساله که در هر بخش شرکت می کنند باید مدرک سن را نشان دهند.
اطلاعات تماس

شماره عضو
 رویداد واجد شرایط حرفه ای
این یک رویداد مقدماتی لیگ حرفه ای IFBB است. ورزشکاران تنها مسئول اطمینان از صلاحیت آنها برای مسابقه هستند.


توضیحات بیشتر
@

کلاس ها

خریدهای اضافی© 2024 Muscleware Inc