Tên

Ngày Sinh
Lưu ý: thí sinh dưới 18 tuổi không được phép thi đấu. Các vận động viên ở độ tuổi 18 và 19 tham gia vào bất kỳ hạng mục nào phải xuất trình bằng chứng về tuổi tác như: căn cước, chứng minh nhân dân.
Chi Tiết Liên Hệ

NPC Số Tài Khoản Thành Viên

Chi Tiết Bổ Sung

Các Hạng Mục

Mua Bổ Sung

Competitors will receive a video of their stage routine in 4k ultra hd resolution and an additional copy formatted for use on social media. A download link for the videos will be provided via email.


© 2024 Muscleware Inc