نام

تاریخ تولد
توجه: افراد زیر 18 سال مجاز به شرکت در مسابقات نیستند. شرکت کنندگان 18 و 19 ساله که در هر بخش شرکت می کنند باید مدرک سن را نشان دهند.
اطلاعات تماس

NPC شماره عضو

توضیحات بیشتر

کلاس ها

خریدهای اضافی

Competitors will receive a video of their stage routine in 4k ultra hd resolution and an additional copy formatted for use on social media. A download link for the videos will be provided via email.


© 2024 Muscleware Inc