نام

تاریخ تولد
توجه: افراد زیر 18 سال مجاز به شرکت در مسابقات نیستند. شرکت کنندگان 18 و 19 ساله که در هر بخش شرکت می کنند باید مدرک سن را نشان دهند.
اطلاعات تماس

NPC شماره عضو

کلاس ها


Please Note: Registration fee is $139 per class entered, plus a 4% processing fee. Your credit card statement will reflect the charge as "Vision Star Entertainment"


© 2024 Muscleware Inc