Tên

Ngày Sinh
Lưu ý: thí sinh dưới 18 tuổi không được phép thi đấu. Các vận động viên ở độ tuổi 18 và 19 tham gia vào bất kỳ hạng mục nào phải xuất trình bằng chứng về tuổi tác như: căn cước, chứng minh nhân dân.
Chi Tiết Liên Hệ

NPC Số Tài Khoản Thành Viên

Các Hạng Mục


Please Note: Registration fee is $139 per class entered, plus a 4% processing fee. Your credit card statement will reflect the charge as "Vision Star Entertainment"


© 2024 Muscleware Inc