Tên

Ngày Sinh
Lưu ý: thí sinh dưới 18 tuổi không được phép thi đấu. Các vận động viên ở độ tuổi 18 và 19 tham gia vào bất kỳ hạng mục nào phải xuất trình bằng chứng về tuổi tác như: căn cước, chứng minh nhân dân.
Chi Tiết Liên Hệ

Số Tài Khoản Thành Viên

Chi Tiết Bổ Sung

Các Hạng Mục
You must have an NPC Worldwide member number to register. If you are not an NPC Worldwide member, sign up here: https://www.npcworldwidemembership.com

Mua Bổ Sung

Photos are taken by Jonathan Moriau and they include:

  • Individual presentations
  • All comparisons
  • All awards
  • All classes and crossovers
Contact Information:
Instagram: @moriauphoto
Email: jonathanmoriau@yahoo.com

Videos provided by Jonathan Moriau and they include:

  • 4k vertical presentation video for all divisions (prejudging)
  • 4k choreography routine for the divisions with posing routines (finals)
Contact Information:
Instagram: @moriauphoto
Email: jonathanmoriau@yahoo.com


© 2024 Muscleware Inc