نام

تاریخ تولد
توجه: افراد زیر 18 سال مجاز به شرکت در مسابقات نیستند. شرکت کنندگان 18 و 19 ساله که در هر بخش شرکت می کنند باید مدرک سن را نشان دهند.
اطلاعات تماس

شماره عضو

توضیحات بیشتر

کلاس ها
You must have an NPC Worldwide member number to register. If you are not an NPC Worldwide member, sign up here: https://www.npcworldwidemembership.com

خریدهای اضافی

Photos are taken by Jonathan Moriau and they include:

  • Individual presentations
  • All comparisons
  • All awards
  • All classes and crossovers
Contact Information:
Instagram: @moriauphoto
Email: jonathanmoriau@yahoo.com

Videos provided by Jonathan Moriau and they include:

  • 4k vertical presentation video for all divisions (prejudging)
  • 4k choreography routine for the divisions with posing routines (finals)
Contact Information:
Instagram: @moriauphoto
Email: jonathanmoriau@yahoo.com


© 2024 Muscleware Inc